HISTORIE HODŮ V KOHOUTOVICÍCH

Jednu z nejstarších dochovaných zmínek o taneční zábavě obsahuje obecní protokol č. 27 z roku 1886:

"Představenstvo obce Kohoutovské udělylo povolení na ústní žádost chase Kohoutovské tanečný zábavu v Hostinci Ludmily Parové na den 16. května 1886 od 4 hodin odpoledne až do dvouch hodin do rána...".

Z obecních protokolů lze usoudit, že plesy, hody, dožínky nebo zábavy se v obci tenkrát konaly i vícekrát v měsíci.

První dochované fotografie jsou z dožínek v roce 1910. Hodů bývalo vícero - Svatodušní zpravidla v květnu, Babské, Svatováclavské a Dožínky v září a Martinské v listopadu. Plesy, merendy a Ostatky pak nejčastěji v lednu či únoru. Během 1. a 2. světové války se hody nepořádaly. Slavnosti většinou pořádala různá politická uskupení, avšak v roce 1945 byla radost z osvobození tak veliká, že všichni lidé z obce chtěli jen tančit a radovat se. Tehdy se konaly slavné společné dožínky všech politických stran.

Dochované fotografie i starousedlíci potvrzují, že hody vždycky byly neodmyslitelnou součástí života obce až do r. 1975, kdy se přistoupilo k likvidaci nejstaršího jádra obce. To znamenalo i přerušení tradice pořádání krojovaných hodů až do roku 1990.

První hody po přerušení proběhly v září 1990 a kombinovaly mladé a staré hody, dožínky i babské hody dohromady. V dalších ročnících se teprve rozdělily podle běžného kalendáře. V roce 1991 už byly dvoje (mladé a babské) a o rok později troje (mladé, babské a Vostatky). O obnovu tradice v roce 1990 se zasloužili převážně lidovci, jmenovitě pan Niederle, pan Plšek, paní Brázdová, a paní Žůrková. Další přetržka nastala ještě v letech 1999 až 2001. Stará chasa odrostla a nová se ještě nenaformovala.

Od roku 2002 však tradice pokračuje nepřetržitě. Zasloužili se o to jmenovitě pan Stuchlík, pan Sychra a pan Valeš. Konávají se ovšem jenom Mladé hody, Babské hody se naposled konaly v r. 2006. V současné době hody pořádá kohoutovická chasa pod záštitou Společenství křesťanské mládeže při kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích.

Přes všechny překážky se tak lidové tradice v Kohoutovicích udržely až dodnes. Kohoutovická chasa naštěstí stále žije a "představenstvo obce Kohoutovské" i v 21. století na svých zasedáních povoluje taneční zábavy Mladých hodů konaných v měsíci červnu. Tento krásný zvyk je díky nadšené chase stále živý.

Martin Kyselák